Kapasitetsvurdering og kapasitetsutvikling

Bærekraft handler om å bygge på eksisterende kapasitet, vurdere hvilken kapasitet som allerede finnes lokalt og utforske tiltak som kan bidra til å utvide eller styrke slik kapasitet. Vi hjelper dere med å vurdere kapasiteten i organisasjonen, bedriften eller lokalsamfunnet og bidrar til å styrke den, der det trengs.


Klimaendringer: Reduksjoner og tilpasning

Lokalsamfunn påvirkes av klimaendringer på mange forskjellige måter. Det er et økende behov for å håndtere konsekvensene av klimaendringer for å redusere potensielle trusler. I Empathos Partners kan vi veilede deg i å identifisere tiltak for å redusere negative virkninger og å tilpasse seg klimaendringene.


Kontekstanalyse

Før du tar fatt på et nytt prosjekt eller tiltak, er det nyttig å gjennomføre en kontekstanalyse for å identifisere potensielle utfordringer og muligheter, svakheter og styrker. Vi hjelper deg til å analysere den politiske konteksten og ser spesielt på de viktigste berørte partene og deres relative innflytelse over din idés suksess.


Bistandseffektivitet

Siden tidenes morgen har man ønsket at utviklingssamarbeidet er effektivt, og dette er en viktig prioritet både for programland og givere. Med utgangspunkt i vår erfaring fra nasjonalisering og lokal tilpasning av Paris-erklæringen, Accra Action Agenda og Busan-partnerskapet for effektivt utviklingssamarbeid, hjelper vi dere med å identifisere og iverksette konkrete tiltak for å øke bistandseffektiviteten.


Miljøforvaltning

Vi kan hjelpe dere med å vurdere virkningen av nye initiativer og prosjekter og bidra til at miljøhensyn integreres på et tidlig stadium – både i design-fasen og i løpet av prosjektets levetid. Dersom dere trenger konsekvensutredninger, kan vi også utarbeide dem sammen med dere. .


Likestilling

“Mainstreaming” av likestilling er et velkjent begrep i utviklingsverdenen, men konseptet er dessverre ikke alltid godt integrert eller gjennomført. Vi hjelper dere med å sikre at likestilling virkelig integreres i programmer, prosjekter eller initiativ og at det omsettes til konkrete løsninger som går mye lenger enn å telle antall kvinner på et seminar, for eksempel.


LHBTI-rettigheter

Til tross for store fremskritt i løpet av de siste årene, med store seire i FN, er diskriminering av og vold mot lesbiske, homofile, bifile, trans og intersex-personer fortsatt et stort problem i hele verden. Vi kan hjelpe din bedrift, organisasjon eller kommune i utformingen av LHBTI-inkluderende løsninger gjennom vurdering av politikk, infrastruktur og kultur. .

EmpathosPartners-LGBTI

Prosjektoppfølging og -evaluering

Ofte setter vi ikke av nok tid eller ressurser til å følge opp og evaluere programmene eller prosjektene våre og dette kan føre til tapte muligheter og potensiell skade. Vi kan hjelpe dere med å utforme en solid oppfølgings- og evalueringsmekanisme for prosjektet deres, eller selv gjennomføre en grundig evaluering av de prosjektene der det skulle være nødvendig.


Resultatbasert prosjektledelse

Det kan virke som en selvfølge, men konkrete, relevante og tidsbestemte resultater er det som virkelig står mellom dere og bærekraftig menneskelig utvikling. I altfor mange prosjekter er det kun aktivitetene som planlegges og følges opp, uten at man ser nøye på hvordan disse aktivitetene effektivt kan skape solide resultater. Vi hjelper dere med å planlegge, skisse, iverksette og/eller følge opp prosjektet deres, slik at fokuset blir oppnåelige og relevante resultater.


Bærekraftig forvaltning

Økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter bør forankres i utviklingssyklusen. I Empathos Partners arbeider vi målrettet med å integrere bærekraftig praksis for alle prosjektets faser, fra identifikasjon og skisser, til iverksetting, oppfølging og evaluering.


Avfallshåndtering

Avfallshåndtering er en stadig viktigere utfordring, særlig i utviklingsland, og kan ha betydelig innvirkning på helse, miljø og befolkning. Vi kan hjelpe dere til å vurdere hvordan dere kan redusere og gjenbruke avfall og håndtere avfall på en tilstrekkelig måte for å forbedre folks livskvalitet, og gi dere råd om avfallshåndtering fra A til Å.


Vannforvaltning

Vann er en begrenset ressurs som må forvaltes på en helhetlig måte. I Empathos Partners hjelper vi dere med å utvikle strategier og prosjekter for vannressurser i samråd med alle berørte parter.